همکاری در برگزاری کنفرانس

 

دانشگاهها و مراکز علمی علاقه مند به حمایت و همکاری در کنفرانس، نیز می توانند طی نامه ای رسمی حمایت خود را اعلام داشته و اعضای کمیته علمی معرفی نمایند.