اهداف کنفرانس

 

 

- بسترسازی زمینه­های کارآفرینی، ارزش­آفرینی، و خلق ثروت­(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) برای جامعه و مردم.

- تجاری کردن دستاوردهای علمی و تجربی دانشمندان و خبرگان در زمینه های مختلف دانش و فناوری.

- بسترسازی ایجاد فرصت های شغلی مناسب، جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های مختلف دانش و فناوری.

- معرفی و تبیین اهداف و وظایف مراکز سه­گانه کارآفرینی، رشد، و ارتباط بین دانشگاه و صنعت(جامعه).

- معرفی و تبیین دانشگاههای نسل سوم و چهارم.