شرکتها، مراکز علمی و دانشگاهی، سازمانها و ... در صورت تمایل، می توانند حمایت مادی و معنوی از چهارمین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان را عهده دار بوده و بعنوان اسپانسر کنفرانس و فن بازار معرفی گردند. براساس تمایل می توانند با دبیرخانه دائمی کنفرانس تماس حاصل نموده و نظرات و خواسته های خود را با برگزار کنندگان مطرح نموده و بر اساس توافق حاصله، هزینه های مورد نظر را پرداخت نمایند. بدیهی است که اسپانسرهای کنفرانس در کانون توجه قرار خواهند گرفت، نام و نشانه اسپانسرها در اقلام چاپی و تبلیغاتی کنفرانس معرفی و نمایان خواهد شد. درحقیقت حضور اسپانسر در کنفرانس مدتها پیش از افتتاح کنفرانس و همزمان با آغاز امور اجرایی و اطلاع رسانی برپایی کنفرانس تحقق می یابد، و هرگونه فعالیت تبلیغاتی که برگزارکننده درطول این مدت وحتی پس از پایان کنفرانس انجام می دهد، اسپانسر نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم از آثار و منافع آن بهره مند می گردد

Scroll to top