تاریخ های مهم:

 

مهلت ارسال اصل مقاله: .....................................................   تمدید شد 1395/11/۲۰
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: ..............................................1395/11/۲۲ 
مهلت ثبت نام:......................................... 139۵/11/۲۲  الی 1395/11/۲۷

 

تاریخ برگزاری کنفرانس: ......................................................1395/1۲/۰6

 

 

 


اولین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی

 

Scroll to top