محورهای کنفرانس:

 کارآفرینی:

 مبانی نظری و تجربی در مورد کار آفرینی و ارزش آفرینی.

 کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی .

 کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فناوری (با هدف ایجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت

 نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی.

 کارآفرینی از دیدگاه اسلام و قرآن.

 کارآفرینی سبز.

 کارآفرینی در شرایط تحریم.

 کارآفرینی نظامی

مباحث مدیریتی مرتبط

و

 

 مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری:

 مبانی نظری و تجربی در مورد مراکز رشد و پارکها.

 کلینیکهای تخصصی مشاوره و شرکتهای کارگزار، راه اندازی و استمرار کسب و کارهای دانش بنیان.

 کسب و کارهای (شرکت های  دانش بنیان و تجاری سازی دانش و تکنولوژی.

و

 

 مدیریت در شرکتهای(کسب وکارهای  کوچک و متوسط دانش بنیان:

 مبانی نظری و تجربی در مورد کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان.

 تولید، بازارهای مالی، نوآوری و خلاقیت، مسائل حقوقی، مدیریت استراتژیک، مشاوره مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط.

 خوشه های کسب وکار.

 کسب و کار سبز.

مباحث مدیریتی سازمانها و شرکتها

و

 

 ارتباط بین دانشگاه و صنعت (جامعه :

 مبانی نظری و تجربی در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت.

 انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت (جامعه .

 مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثر بخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه .

و

 

 دانشگاههای نسل سوم(کار آفرین و ارزش آفرین :

 مبانی نظری و تجربی در مورد دانشگاه های نسل سوم.

 نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) جامعه.

 کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین   تجاری سازی دانش و تکنولوژی دانشگاهی.

 دانشگاهها، دانشکده ها، گروه ها، و رشته های نسلهای جدید.

 برنامه ها و نظامهای آموزشی کار آفرینانه در دانشگاهها.

 مدلها / چهارچوبها / الگوهای ارتباط بین دانشگاه های و صنعت (جامعه .

 انتظارات متقابل دانشگاهها و صنعت (جامعه .

 مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه .

و . . .

 

-تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی:

 خلق ثروت (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی) دانش بنیان در حوزه های مختلف دانشگاهی.

 فروشگاهها، نمایشگاهها، و فن بازارهای محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.

 زنجیره فروش و خدمات بعد از فروش (مدیریت زنجیره عرضه) محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.

 خوشه های کسب و کارها، اتحادیه ها، اصناف، و سازمانهای حمایتگر از محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.

 مدلها / چهارچوبها / الگوهای اشتغال زایی و درآمد زایی در حوزه های مختلف محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.

و

 

ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی:

 مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.

 کارآفرینی، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری، حقوق، علوم سیاسی، جغرافیا، ادبیات، زبان، معارف اسلامی، الهیات، فقه و حقوق اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و… .

 کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم پایه (شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، بیوشیمی، و … .

 کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم کشاورزی (زراعت، باغبانی، خاک شناسی، فضای سبز، علوم دامی و  .

 کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم فنی و مهندسی (برق، عمران، مکانیک، صنایع و …. .

 کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف هنری (معماری، شهرسازی، جهانگردی، مرمت و باستان شناسی، طراحی صنعتی، نقاشی، گرافیک، طراحی پوشاک و دوخت، سینما، کارگردانی، تئاتر، بازیگری، فیلم نامه نویسی، صنایع دستی، پژوهش هنر، روابط عمومی، …. .

 کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف پزشکی (پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، دندان پزشکی، … .

 کارآفرینی در رشته های دفاعی و نظامی.

و

 

 دیگر مباحث آزاد در راستای اهداف کنفرانس

 اقتصاد دانش بنیان.

و

 

Scroll to top