کمیته علمی کنفرانس:

 

 داشتن حداقل 4۰ امتیاز پژوهشی در سایت شبکه پژوهشگران ایرانی برای عضویت در کمیته علمی الزامی می باشد

 

 

دبیر کل کنفرانس: دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

دبیر علمی کنفرانس: دکتر حسنعلی آقاجانی، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

دبیر اجرایی کنفرانس: محسن کلیچ، مدیریت شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

دبیر برنامه ریزی کنفرانس: دکتر سید مجتبی میری، دانشگاه آزاد اسلامی

 معاونت و همکاران  برنامه ریزی و اجرایی کنفرانس:

 • دکتر علیرضا فلاحپور
 • دکتر پدرام داودی
 • مهندس صادق آقاجانی
 • مهندس مهیار رضایی
 • سرکار خانم فاطمه یحیی تبار
 • سرکار خانم سولماز صباغی

 

معاونت و همکاران دبیر علمی کنفرانس:

 • دکتر سید مجتبی میری
 • دکتر علیرضا پورمحمد
 • خانم فاطمه یحیی تبار
 • خانم عصمت السادات طاهری

اعضای کمیته علمی و داوری

 • دکتر حسنعلی آقاجانی
 • دکتر ابوالفضل شاه آبادی
 • دکتر پدرام داوودی
 • دکتر صدیقه کلیچ
 • دکتر مجتبی میری
 • دکتر علیرضا پورمحمد
 • دکتر علیرضا فلاحپور
 • دکتر مهدی بی نیاز
 • دکتر مهرانه کاظمیان
 • سید علی بنی هاشمی- پژوهشگر
 • دکتر مسعود نوری
 • دکتر محسن حجازی
 • بتول کاظمی کانی پژوهشگر
 • نسرین رضایی پژوهشگر
 • دکتر آرمان احمدی زاد
 • دکتر پیمان اکبری
 • زهرا قاسمی پژوهشگر
 • محمدحسین بهزادی پژوهشگر
 • دکتر بابک عظیمی ثانوی
 • محمدرضا خدادادی بالانقیبی پژوهشگر
 • دکتر مصطفی صادقی نژاد پاریزی
 • دکترساناز نیک قدم حجتی
 • دکتر محمدرضا یاورزاده
 • دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی
 • دکتر میرحسین سیدی
 • دکتر یعقوب زارعی
 • مصطفی مستکملی پژوهشگر
 • دکتر علیرضا انوری
 • دکتر مریم اصغری
 • دکتر فاطمه اسلامیه
 • دکتر اصغر شریفی
 • واحد عبدالهیان پژوهشگر
 • دکتر امیر خزائی پول
 • بهمن غلامی پژوهشگر
 • دکتر ادریس بابایی
 • دکتر حامد خراسانی طرقی
 • دکتر حسین علی امینی خواه
 • دکتر هادی زارعی
 • دکتر محمد تقی طغرایی
 • ساناز نیک قدم حجتی پژوهشگر
 • دکتر سید محمد صادق خاکسار
 • دکتر آرزو جهانشیر
 • دکتر فاطمه سهرابی
 • دکتر امید بهارستان
 • سید مهدی احمدی بالادهی پژوهشگر
 • دکتر محمدرضا گودرزی
 • سرکار خانم دکتر المیرا امسیا
 • سرکار خانم مبارکه رجایی پژوهشگر
 • دکتر احمدرضا شاهپوری
 • دکتر پروین افشار
 • دکتر حسینعلی تقی پور
 • دکتر حمید نهاردانی
 • سرکارخانم فرزانه کیوانلو پژوهشگر
 • دکتر محمود جاویدمهر

 

Scroll to top