اهداف کنفرانس:

- بسترسازی زمینه های کارآفرینی، ارزش آفرینی، و خلق ثروت(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) برای جامعه و مردم.

 

- تجاری کردن دستاوردهای علمی و تجربی دانشمندان و خبرگان در زمینه های مختلف دانش و فناوری.

 

- بسترسازی ایجاد فرصت های شغلی مناسب، جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های - مختلف دانش و فناوری.

 

- معرفی و تبیین اهداف و وظایف مراکز سه گانه کارآفرینی، رشد، و ارتباط بین دانشگاه و صنعت(جامعه).

 

معرفی و تبیین دانشگاههای نسل سوم(کارآفرین).

Scroll to top